Fahrurodji, A. 2017 Aug 28. Dari Druzhba ke Mirnoye Sosushyestvovaniye. Jurnal Sejarah. [Online] 1:1