Santoso, A., & Pratama, M. (2021). Perempuan Pelestari Budaya. Jurnal Sejarah, 4(1), 83 - 96. doi:10.26639/js.v4i1.317