Mencari Cinta pada Masa Pergerakan Nasional

  • Ismi Indriani Universitas Padjadjaran

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi uraian mengenai fenomena percintaan pada masa pergerakan nasional. Dibukanya sekolah-sekolah sistem Barat untuk kalangan bumiputra tidak hanya berdampak kepada kesadaran kebangsaan dan menyulut pergerakan politik tetapi juga memengaruhi pola-pola hubungan lelaki dan perempuan serta cara pencarian jodoh kaum bumiputra. Atas dasar itu, artikel ini menguraikan beberapa pokok masalah. Pertama, tulisan ini akan menunjukkan gagasan atau kritik yang disuarakan oleh para pengarang melalui media sastra terkait persoalan-persoalan percintaan pada masa pergerakan. Kedua, tulisan ini akan menganalisis kesaksian para tokoh pergerakan mengenai pengalaman cinta mereka di tengah perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa. Ketiga, tulisan ini akan menunjukkan perbandingan corak pencarian jodoh sebelum orang-orang bumiputra mengenyam pendidikan dan setelah mereka menempuh pendidikan serta menemukan gagasan-gagasan baru seperti kebebasan berpikir dan bertindak. Kata kunci: Kolonialisme, Percintaan, Pergerakan Nasional, Pencarian Jodoh

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, C. (1966). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat. Djakarta: P.T. Gunung Agung.
Alisjahbana, S. T. (2009). Layar Terkembang. Jakarta: Balai Pustaka.
Ambri, M. (1983). Lain Eta. Bandung: Rahmat Cijulang.
Anonim. (1923, Juni 30). Tjinta dan pengorbanan. Sin Po, 201.
Anonim. (1924, Desember 27). Persobatan antara soeami istri. Sin Po, 624-627.
Boen, T. T. (2001). Cerita Nyai Soemirah atawa Peruntungan Manusia Jilid 1. In M. A. S. (Ed.), Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jilid 2). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Boen, T. T. (2001). Cerita Nyai Soemirah Pembalasan yang Luput Jilid 2. In M. A. S. (Ed.), Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jilid 2). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Chabanneau. (2016). Rasia Bandoeng (R. Hutagalung, Ed.). Bandung: Ultimus.
Chudori, L. S. (1993). Dari Politik ke Kebatinan. In MEMOAR: Senarai Kiprah Sejarah Buku Kedua. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Ham, O. H. (2018). Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Hamka. (1984). Tenggelamnya Kapal van Der Wicjk. Jakarta: P.T. Bulan Bintang.
Hamka. (1995). Di Bawah Lindungan Ka'bah. Jakarta: Bulan Bintang.
Hamka. (2018). Kenang-kenangan Hidup. Jakarta: Gema Insani.
K.L.N. (1930, Juni 14). Bagimana moesti pilih soeami? Sin Po, 161-162.
Kartini. (1985). Surat-surat Kartini: Renungan tentang dan untuk bangsanya (S. Sutrisno, Trans. Jakarta: Djambatan.
Marco. (1914, April 11). Soort zoekt soort. (Bangsa mentjari bangsa). Doenia Bergerak, 2-4.
Kartodikromo, M. M. (2018). Student Hidjo. Yogyakarta: Narasi.
Kartodirdjo, S., Sudewo, A., & Hatmosuprobo, S. (1987). Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kh. (1927, Juli 2). Nikahan djadi permaenan. Sin Po, 206-207.
Lombard, D. (n.d.). Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-batas Pembaratan (W. P. Arifin, R. S. Hidayat, & N. H. Yusuf, Trans.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2005.
Moeis, A. (1964). Pertemuan Jodoh . Djakarta: N. V. Nusantara.
Moeis, A. (2009). Salah Asuhan. Jakarta: Balai Pustaka.
Nurbaiti, S. (1993). Jangan Pilih Saya Lagi. In Memoar: Senarai Kiprah Sejarah Buku Ketiga. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Pen, S. (1941). Melati van Agam. Djokjakarta: Kabe Uitgeversbedrijf N.V. Kolff Buning.
Rusli, M. (2013). Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai. Jakarta: Balai Pustaka.
Sch. (1925, November 21). Mode. Sin Po, 539.
Semaoen. (2000). Hikayat Kadiroen. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Shiraishi, T. (2005). Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926 (H. Farid, Trans.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sidharta, M. (2001). Pengantar. In Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jilid 2). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Veur, P. W. v. d. (Ed.). (1984). Kenang-kenangan Dokter Soetomo. Jakarta: Sinar Harapan.
Published
2021-07-30
How to Cite
INDRIANI, Ismi. Mencari Cinta pada Masa Pergerakan Nasional. Jurnal Sejarah, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 14 - 35, july 2021. ISSN 2581-2394. Available at: <https://jurnal.masyarakatsejarawan.or.id/index.php/js/article/view/322>. Date accessed: 06 dec. 2021. doi: https://doi.org/10.26639/js.v4i1.322.